Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

[mk_page_section bg_image_portrait=”https://www.stervideo.nl/wp-content/uploads/2018/05/footer-background.png” bg_position=”center center” bg_video=”yes” mp4=”https://www.stervideo.nl/wp-content/uploads/2016/11/header-video-1-1.mp4″ poster_image=”https://www.stervideo.nl/wp-content/uploads/2018/05/footer-background.png” video_color_mask=”#004563″ video_opacity=”0.7″ adaptive_height=”true” max_height=”475″ min_height=”240″ js_vertical_centered=”true” top_shape_style=”curve-top” top_shape_color=”#ffffff” bottom_shape_style=”curve-bottom” bottom_shape_color=”#8c8c8c” el_class=”page-header” sidebar=”sidebar-1″]

[mk_padding_divider size=”75″ visibility=”visible-sm”][mk_padding_divider size=”75″ visibility=”visible-tl”][mk_fancy_title tag_name=”h1″ color=”#ffffff” size=”39″ force_font_size=”true” size_smallscreen=”34″ size_tablet=”29″ size_phone=”26″ font_weight=”100″ txt_transform=”uppercase” letter_spacing=”8″ margin_bottom=”0″ font_family=”none” align=”center” animation=”fade-in”]Algemene voorwaarden[/mk_fancy_title][mk_padding_divider size=”80″ visibility=”visible-dt”]
[/mk_page_section][mk_page_section bg_color=”#ffffff” top_shape_style=”speech-top” top_shape_color=”#ffffff” top_shape_bg_color=”#dd9933″ bottom_shape_color=”#ffffff” el_class=”main-navigation-wrapper” sidebar=”sidebar-1″]
[mk_header hover_styles=”5″ search_icon=”false” woo_cart=”false” el_class=”main-navigation-menu”]
[/mk_page_section][mk_page_section bg_repeat=”no-repeat” min_height=”0″ full_width=”true” padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ el_class=”first-page-section” sidebar=”sidebar-1″]
[/mk_page_section][mk_page_section bg_color=”#ffffff” padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ top_shape_style=”curve-top” top_shape_color=”#ffffff” bottom_shape_color=”#ffffff” el_class=”first-page-section” sidebar=”sidebar-1″]
[mk_padding_divider size=”10″ visibility=”visible-sm”][mk_padding_divider size=”25″ visibility=”visible-tl”][mk_padding_divider size=”15″ visibility=”visible-tl-v2″][mk_padding_divider size=”75″ visibility=”visible-dt”]

Algemene Voorwaarden SterVideo Producties.

Overeenkomst inzake de vervaardiging van een audiovisuele productie.

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door verlening van een opdracht aan SterVideo Producties verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van SterVideo Producties en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en SterVideo Producties opgenomen wordt
.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen SterVideo Produties en een opdrachtgever waarop SterVideo Producties deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Uitvoering opdracht door SterVideo Producties

2.1 SterVideo Produties  zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.

2.2 Nadat de offerte of prijsopgave is ondertekend zal SterVideo Producties de opdracht gaan uitvoeren.

2.3 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum.
 In geval van overschrijding van enige termijn zal SterVideo Producties en opdrachtgeven zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden.

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan SterVideo Producties  binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft SterVideo Producties het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld op de betreffende pagina. ( Tarieven trouwfilms zijn allen incl. B.T.W )

4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum betalen. (tenzij anders overeengekomen). Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien opdrachtgever tijdens de productie met andere uitgebreidere opdrachten komt voor het vervaardigen van een luxer product, zullen de kosten voor opdrachtgever zijn.

4.4 Voor het vervaardigen van bruidsvideo’s geldt een aanbetaling van 25% van het factuurbedrag. Het restantbedrag dient vooraf gaande de trouwdag op rekening van SterVideo Producties te zijn bijgeschreven. Het filmmateriaal wordt na gereedheid en na volledige betaling opdrachtgever direct verstuurd.

Artikel 5: Auteursrechten

5.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij SterVideo Producties of diens licentiegevers.

5.2 SterVideo Producties zet ten allen tijde zijn naam bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk, totdat er bezwaar tegen wordt gemaakt. Tevens is SterVideo Producties gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien SterVideo Producties dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van SterVideo Producties en het jaar van de eerste openbaarmaking.

5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SterVideo Producties en/of diens licentiegever de door SterVideo Producties aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SterVideo Producties de door SterVideo Producties geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.

5.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.

5.6 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

5.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van SterVideo Producties door SterVideo Producties aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

5.8 auteursrechtelijke muziek welke wordt gebruikt bij huwelijksvideo’s is alleen toegestaan binnen huiselijk gebruik. SterVideo Producties is niet verantwoordelijk als opdrachtgever toch dergelijk materiaal distribueert via bijv. social media kanalen. Dit is dus verboden. Op het moment dat men een dergelijke productie openbaar wilt maken dient opdrachtgever rekening te houden met andere prijzen in verband met BUMA/STEMRA rechten. Voor kosten voor bijvoorbeeld bestaand repertoir toegevoegd daan uw film, welke voor commerciele doeleinden wordt gebruikt, verwijzen wij u naar de buma/stemra website. Thans zijn de kosten 144,- per 30 seconden film voor bestaand repertoir.


Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan SterVideo Producties. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SterVideo Producties in staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal SterVideo Producties de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van SterVideo Producties

7.1 SterVideo Producties is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan SterVideo Producties zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van SterVideo Producties voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. SterVideo Producties in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door SterVideo Producties gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij SterVideo Producties heeft gemeld.

Artikel 8: Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 9: Vrijwaring

9.1 SterVideo Producties vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart SterVideo Producties de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet SterVideo Producties, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten middels contract.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart SterVideo Producties voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten etcetera, waarvan SterVideo Producties het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.


Artikel 10: Geschillen

10.1 De rechter in de vestigingsplaats van SterVideo Producties is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SterVideo Producties het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 11: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen SterVideo Producties en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn op te vragen op de website www.stervideo.nl

12.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SterVideo Producties en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Annulering opdracht

Indien u wilt annuleren buiten de 2 maanden voor de datum van het huwerlijk, met een geldige aantoonbare reden,  (dus het aantoonbaar niet doorgaan van het huwelijk), wordt alleen dan 25 % van de aanbetaling terugbetaald. Bij andere redenen wordt er geen restitutie gegeven. Binnen de 2 maanden vindt er geen restitutie plaats.  Binnen de 2 maanden wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

Acties of kortingsvouches

Eventueel lopende acties of kortingsvouches zijn alleen van toepassing op de normaal gehanteerde tarieven. Acties gaan nooit samen met andere aangeboden acties of aanbiedingen. Filmpakket Bronze is uitgesloten van enige deelname. Kortingsvouches worden alleen in mindering gebracht op de factuur en zijn niet om te wisselen in geld.

Filmpakketten

Al onze filmpakketten welke worden aangeboden in uren, zijn voor de videograaf aaneengesloten filmuren. De prijzen van deze pakketten zijn inclusief b.t.w. en montage van de film.

[mk_padding_divider]
[/mk_page_section][mk_page_section bg_repeat=”no-repeat” video_loop=”false” min_height=”0″ full_width=”true” padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ top_shape_color=”#ffffff” bottom_shape_color=”#ffffff” el_class=”footer-shape-wrapper” sidebar=”sidebar-1″]
[/mk_page_section][mk_page_section bg_image=”https://www.stervideo.nl/wp-content/uploads/2018/05/footer-background.png” bg_position=”center center” bg_repeat=”no-repeat” bg_stretch=”true” enable_3d=”true” video_loop=”false” video_color_mask=”#004563″ video_opacity=”0.8″ padding_top=”0″ padding_bottom=”0″ top_shape_style=”curve-top” top_shape_color=”” bottom_shape_color=”#ffffff” sidebar=”sidebar-1″]
[mk_padding_divider size=”55″ visibility=”visible-sm”][mk_padding_divider size=”125″ visibility=”hidden-sm”]
[mk_fancy_title tag_name=”h3″ color=”#ffffff” size=”26″ font_weight=”400″ txt_transform=”uppercase” letter_spacing=”4″ margin_bottom=”0″ font_family=”none”]Enthousiast geworden?[/mk_fancy_title]
[mk_button dimension=”flat” corner_style=”rounded” size=”medium” url=”https://www.stervideo.nl/offerte-aanvragen/” align=”right” button_custom_width=”285″ animation=”fade-in” el_class=”call-to-action-button-blue” bg_color=”#ffffff” btn_hover_bg=”#f2f2f2″ text_color=”dark”]OFFERTE AANVRAGEN[/mk_button]
[mk_padding_divider size=”25″ visibility=”visible-sm”][mk_padding_divider size=”75″ visibility=”hidden-sm”][mk_padding_divider size=”30″]
[/mk_page_section]